Trekovky se slevou až 60 %? 🙂 To je Grisport OUTLET! Aktuální nabídku zobrazíte proklikem ZDE.

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnosti
Valvo s.r.o.
se sídlem Hostišová 145, 763 01 Mysločovice
identifikační číslo: 47907151
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9491
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.grisport.cz a www.grisport.sk.

Tím, že procházíte toto webové rozhraní internetového obchodu Grisport.cz, nebo kontaktujete Grisport.cz prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonu e-mailové komunikace, sociálních médií, nebo poskytnete jakýkoliv druh osobních údajů, nakládá a zpracovává Grisport.cz poskytnuté osobní údaje. Tímto dokumentem v souladu s právními předpisy informujeme o způsobu zpracování osobních údajů a o právech, která ze zpracování osobních údajů vznikají.
 
KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Valvo s.r.o. se sídlem Hostišová 145, 763 01 Mysločovice, e-mail: obchod@valvo.cz, tel.: 577 101 249 (dále jen „Správce“).
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů kupujícího. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V JAKÝCH SITUACÍCH BUDEME ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?
 1. S VAŠÍM SOUHLASEM
Právní titul: Souhlas.
O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům zpracování osobních údajů bez tvého souhlasu (recitál č. 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“) a chcete od nás dostávat:
 1. marketingové nabídky;
 2. obchodní sdělení;
 3. výhody našeho zákaznického programu;
Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto bodu pro zasílání marketingových nabídek, obchodních sdělení nebo pro možnost přijímat výhody zákaznického programu Správce, můžete takový souhlas kdykoliv odvolat písemnou formou zaslanou na adresu Správce nebo elektronickou formou zaslanou na e-mail: obchod@valvo.cz.
 1. BEZ VAŠEHO SOUHLASU 
Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
   1. Právní titul: Plnění smlouvy.
Účel:  
 • realizace uzavřené smlouvy (nejčastěji smlouvy kupní), včetně dodání a související komunikace
   1. Právní titul: Provedení opatření před uzavřením smlouvy provedených na Vaší žádost.
Účel:  
 • poskytování informací na Vaši žádost o podmínkách uzavření smlouvy, dostupnosti zboží, dodání zboží, apod.
   1. Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.
Účel: 
    • pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce;
    • ve vybraných případech posouzení Vaší důvěryhodnosti;
    • přímý marketing směrovaný výhradně vůči našim registrovaným zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle recitálu č. 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce relevantních produktů a služeb poskytovaných naší společností v souvislosti s předchozími plněními smlouvy, nebo v souvislosti s Vaší registrací zákaznického účtu. 
   1. Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona. 
Účel: 
 • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona;
 • vedení účetnictví;
 • elektronická evidence tržeb.
OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ AUTOMATICKY
Při návštěvě našeho internetového obchodu stránky o Vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka.
Můžeme také zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách jste navštívil a které zboží je zobrazeno. 
Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení.
Uvedené automatické zpracování osobních údajů slouží výlučně pro zlepšování našich služeb. Např. pomocí historie objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží a služeb k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové nabídky, které jsou přímo pro Vás a odpovídají Vašim potřebám a zájmům. 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

Podle druhu právního titulu můžeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje, které nám sdělíte:
 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození);
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa);
 • údaje o produktech, které jste zakoupil/a, příp. o službách, které jsme Vám poskytli;  
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené částce apod.);
 • pouze v anonymizované podobě údaje o přístupech na internetové stránky obchodu - IP adresa, datum a čas přístupu, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka.
 • pouze ve vybraných případech údaje o Vaší důvěryhodnosti, pro účely tzv. blacklistu (pokud několikrát nepřevezmete zásilku, můžeme při následujících objednávkách požadovat platbu předem).
Z JAKÝCH ZDROJŮ TYTO INFORMACE POCHÁZEJÍ?
Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v bodu 2 této informace pocházejí výhradně od Vás, tedy údaje, které jste nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jste nám je sdělil/a pro účely zákaznického programu a registrace do něj, nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu.

KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:  
 1. našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, a to zejména:
  • dodavatelům informačních technologií, pomocí kterých provozujeme internetový obchod a zpracováváme Vaše objednávky. Za dodržování povinností ochrany osobních údajů těchto osob odpovídáme ve stejném rozsahu jako je uvedeno v tomto dokumentu;
  • poskytovatelům účetních a daňových služeb pro plnění našich zákonných povinností;
  • poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb (dopravce), avšak pouze v rozsahu Vašeho jména a příjmení, doručovací adresy, tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně vymazat;
  • v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem) využíváme k jejich rozesílání služeb obchodní skupiny The Rocket Science Group. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a Vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu, za což plně odpovídáme.
 2. jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);
 3. pokud nám k tomu udělíte souhlas v rozsahu Tvé e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, provozovateli služby sloužící generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údaje však zajišťujeme veškerá v tomto dokumentu uvedená práva a plníme veškeré povinnosti.
 4. Naše společnost nemá přístup k údajům o platebních kartách, kterými platíte v našem internetovém obchodu. Údaji o Vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení nebo marketingových nabídek, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. 
Údaje získané prostřednictvím zákaznického účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl zákaznický účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.
Upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). 

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva, která můžete uplatnit elektronickou formou odeslanou na e-mailovou adresu: obchod@valvo.cz, nebo písemnou formou odeslanou na adresu sídla Správce:
 • Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce Vám poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů. 
Dále máte právo požadovat od Správce
  • jaké jsou konkrétní účely zpracování Vašich osobních údajů;
  • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů;
  • kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů;
  • plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje u Správce uloženy;
  • zda máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás.
 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • Právo na výmaz – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje (pokud tak již Správce neučinil sám), pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvolal jsi souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody 
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl/a Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máš právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
SOUBORY COOKIE
Některé stránky webového rozhraní obchodu používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když návštěvník navštíví webové rozhraní. Soubory cookies jsou používány za účelem, nabízení v budoucnu lépe přizpůsobených možností díky tomu, že jsou rozpoznány a zapamatovány konkrétní preference návštěvníka při prohlížení.
Můžete mít kontrolu nad tím, jaké cookies o Vás Správce zpracovává. K tomuto můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Nebo můžete používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím. Vypnutím analytických cookies zobrazování marketingových nabídek nezabráníte, jen pro Vás budou méně relevantní.

Používání souborů cookie třetích stran

Naše stránky používají za účelem sběru dat a zlepšení uživatelského dojmu ze stránek soubory cookies třetích stran. Níže naleznete přehled těchto třetích stran, účel jejich použití a způsob odhlášení ze sběru dat.

Google Analytics a soubory cookie

Tyto stránky používají pro sběr dat o návštěvnosti a interakcích uživatelů s jejich obsahem nástroj Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Takto sbíraná data nám pomáhají s optimalizací našich stránek a vyhodnocováním marketingových kampaní, přičemž jsou zcela anonymní a nemohou být přiřazena konkrétní osobě. Více informací ke sběru dat pomocí Google Analytics a jejich ochraně naleznete v nápovědě Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs a všeobecné informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznete zde https://policies.google.com/?hl=cs
Pro sběr dat nástrojem Google Analytics využíváme anonymizaci IP adres. U takto sbíraných dat jsou IP adresy zkracovány o poslední část a nejsou nikdy ukládány celé.
Pokud si nepřejete, aby nástroj Google Analytics zaznamenávána data o vašich návštěvách a interakcích, tak můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče (viz níže “Nastavení ukládání souborů cookie”), nainstalovat speciální Add-on od Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=en, nebo kliknutím na tento odkaz deaktivovat Google Analytics.

Sociální pluginy sítě Facebook

Na stránkách používáme tzv. sociální pluginy sociální sítě Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tyto pluginy umožňují propojit obsah těchto stránek se sítí Facebook, přičemž tento obsah může zahrnovat obrázky, videa, texty a tlačítka umožňující interakce a sdílení. Kompletní seznam pluginů a jejich funkcí naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Při návštěvě našich stránek je pomocí pluginů navázáno spojení se sítí Facebook, které umožňuje načíst obsah ze sítě Facebook a současně sběr dat ze strany Facebooku. Je-li uživatel přihlášek na Facebooku, tak ten tím obdrží informace o stránkách a obsahu, ke kterým uživatel přistupuje a může tyto přiřadit k jeho účtu. Účel a další informace o sběru a zpracování dat ze strany Facebooku naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/
Pokud si nepřejete, aby Facebook shromažďoval data o vaší návštěvě a interakcích, tak se můžete před používáním našich stránek z Facebooku odhlásit a smazat odpovídající cookie soubory.

Sklik

Na stránkách používáme měření konverzí služby Sklik od společností Seznam (Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5). Tato služba využívá pro měření soubory cookie, které neobsahují jakékoliv osobní údaje a umožňují pouze měřit konverze. Takto shromažďované informace nám slouží ke zjištění počtu konverzí a vyhodnocení efektivity inzerce. Pokud si toto nepřejte, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče (viz níže).
Naše stránky rovněž využívají technologie retargetingu služby Sklik. Tato technologie umožňuje zobrazovat návštěvníkům, kteří tyto stránky navštívili, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam. Pokud chcete více informací, či si nepřejete, aby vám na základě vaší návštěvy byly zobrazovány personalizované reklamy, tak se z této funkce můžete odhlásit na stránce https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/

Zboží.cz

Na stránkách používáme měření konverzí služby Zboží.cz od společností Seznam (Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5). Tato služba využívá pro měření soubory cookie, které neobsahují jakékoliv osobní údaje a umožňují pouze měřit konverze. Takto shromažďované informace nám slouží ke zjištění počtu konverzí a vyhodnocení efektivity inzerce. Pokud si toto nepřejte, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče (viz níže).

Google Ads

Na stránkách používáme měření konverzí pro návštěvníky přicházející přes reklamní systém Google Ads (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). K tomuto měření slouží soubory cookie, které neobsahují jakékoliv osobní údaje o uživateli a umožňují pouze měřit konverze. Informace shromažďované pomocí těchto souborů cookie nám slouží ke zjištění počtu konverzí a vyhodnocení efektivity inzerce. Pokud si toto nepřejete, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče (viz níže).
Naše stránky rovněž využívají remarketing reklamního systému Google Ads (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tato funkce nám umožňuje zobrazovat návštěvníkům našich stránek reklamy v reklamní síti společnosti Google. Pokud si nepřejete, aby vám byly na základě vaší návštěvy zobrazovány reklamy, tak se z této služby může odhlásit na následující stránce https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=cs

Heureka
Na stránkách používáme měření konverzí od společností Heureka (Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 078 22 774, DIČ: CZ 07822774). K tomuto měření slouží soubory cookie, které neobsahují jakékoliv osobní údaje o uživateli a umožňují pouze měřit konverze. Takto shromažďované informace nám slouží ke zjištění počtu konverzí a vyhodnocení efektivity inzerce. Pokud si toto nepřejte, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče (viz níže).
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Facebook Pixel

V rámci našeho marketingu a propagace produktů využíváme služeb společnosti Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) a její reklamní sítě. Pro cílení reklamních kampaní a vyhodnocování jejich výsledků je do našich internetových stránek integrován tzv. Facebook Pixel, který umožňuje měřit počet relevantních akcí (jako např. objednávek) a vytvářet vlastní okruhy uživatelů z návštěvníků stránek a jim podobných uživatelů sociální sítě Facebook. Pro sběr potřebných údajů a cílení reklamy využívá Facebook Pixel tzv. souborů cookie. Při sběru dat nejsou ukládány žádné osobní údaje a návštěvníci stránek nemohou být v rámci sociální sítě Facebook identifikování. Více informací k ochraně osobních údajů naleznete na této adrese https://www.facebook.com/about/privacy a odhlášení z cílení v rámci vlastních okruhů uživatelů můžete provést na této adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

ÚČINNOST
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.